ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

          ด้วยวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กำหนดจัดโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกำหนดจัดโครงการดังนี้

          1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2563

          2. โครงการฝึกอบรมเรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา

              รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 23 - 14 กุมพาพันธ์2563

 

         ซึ่งการอบรมดังกล่าวเหมาะกับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานการกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาชีพ ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ผู้ปฏิบัติระดับกลาง ผู้บริหาร ผู้มีประสบการณ์ ผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษตลอดจนใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร นั้น

         หากมีความประสงค์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ นายกฤชณัท พรหมเสนะ โทรศัพท์ 085-501-5995 และ นายธิติพงษ์ เผ่าฟู โทรศัพท์ 086-360-8899 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website : http:\\umdc.tsu.ac.th

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top