สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ( IQA ) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมนวัตกรรมอีสาน สถาบันวิจัยและพัฒนา (2)

           วันที่ 23 ธันวาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ( IQA ) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  ณ ห้องประชุมนวัตกรรมอีสาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กล่าวต้อนรับคณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัยฯ
ทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่
1.นางสาวศศิธร อินทร์นอก (ประธานกรรมการ)
2.นางสาวสกุณา อนุเวช (กรรมการ)
3.นายทวีรัตน์ แดงงาม (กรรมการและเลขานุการ)
 

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top