โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อดีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563

           เนื่องด้วยการเผยแพร่บทความวิชาการและการวิจัยในลักษณะต่างๆ อาทิ การประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และสังคมแล้ว ก็ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นต่อคณาอาจารย์ รวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภายหลังการประกาศใช้กฏระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนจากเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมีดำริจัดการฝึกอมรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติผ่านมาแล้ว 6 ครั้ง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง สมาคมฯ จึงขยายความร่วมมือกับ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อดำเนินการจัด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารรับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม พ.ศ 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย

โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุทัศน์ แจ้โพธิ์ รองผู้จัดการสมาคมฯ ฝ่ายฝึกอบรม

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : www.facebook.com/arm.red.94

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top