สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ( IQA ) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมนวัตกรรมอีสาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป กล่าวต้อนรับคณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่

- นางสาวนรารักษ์ บุตรซา (ประธานกรรมการ)
- นางสาวภัณฑิรา สุขนา (กรรมการ)
- นางอรพรรณ เชื่อดี (กรรมการและเลขานุการ)

 

Last modified on Thursday, 19 December 2019 16:03

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top