ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลการเพิ่มศักยภาพการผลิตให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคนม ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคนมพลกรัง

ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี เทียมเทศ  บุญมาสูงทรง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลการเพิ่มศักยภาพการผลิตให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคนม ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคนมพลกรัง ตำบลพลกรัง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อไทยแบล็ค โคราช บ้านพวงพยอม ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำข้อมูลจากการสำรวจไป “ร่าง” แผนปฏิบัติการการนำ วทน. สู่ภูมิภาค : การเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนม ปี 2564 – 2564 ต่อไป

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top