การประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมและภูมิปัญญาอีสาน เพื่อสร้างคุณค่าและศักยภาพของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2562

 วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมและภูมิปัญญาอีสาน เพื่อสร้างคุณค่าและศักยภาพของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมนวัตกรรมอีสาน ชั้น 2 อาคาร 8 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา   โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ทราบ เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการร่วมทุนระหว่าง 2 หน่วยงาน คือ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ซึ่งการประชุมครั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้รับเกียรติจาก คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ นอกจากนั้นยังมีภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานต่างๆ มาเข้าร่วมประชุมด้วย ได้แก่ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เครือข่ายธุรกิจ Biz Club นครราชสีมา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  สำนักงานเกษตรอำเภอคง  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา  บริษัทเบสท์ฟู้ดส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำเภอคง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

Last modified on Thursday, 12 December 2019 11:45

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top