เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน

ตามที่ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินการจัดทำวารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน (Mekong-Salween Civilization Studies Jourmal) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของอาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยกำหนดเผยแพร่ปีละ ๒ ฉบับ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มิถุนายน) ฉบับที่ ๒ (กรกฏาคม - ธันวาคม) ทั้งนี้วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรในหน่วยงานของท่านส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร ฯ หรือ สิ่งพิมพ์ใดมาก่อน โดยผู้สนใจสามารถน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jnuks และจัดส่งเข้ามายังเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งสามารถส่งได้ตลอดปี

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top