สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 จากคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านสำหรับข้อเสนอแนะและคำแนะนำ เพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไข ในการดำเนินกิจกรรม 7ส ครั้งต่อไป
 
กรรมการตรวจประเมินครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการฯ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นางปุญญรัตน์ รังสูงเนิน จากคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม (ประธานกรรมการ)
2. นางสาวศิริพร ปภาวดีกิตติพร จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  (กรรมการ)
3. นาสาวกัญญาภัทร ชูพุทธพงษ์ จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กรรมการและเลขานุการ)

 

Last modified on Tuesday, 19 November 2019 15:21

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top