สถาบันวิจัยและพัฒนา ออกบริการวิชาการให้ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ @ View Share Farm ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อประกอบอาชีพต่าง ๆ ซึ่งมีพื้นที่อยู่ ณ อำเภอพิมาย อำเภอโชคชัย และอำเภอ วังน้ำเขียว โดยพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวทางกลุ่มได้วางแผนการทำเกษตรเชิงท่องเที่ยว ซึ่งจะเปิดให้บริการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักแรม ณ @ View Share Farm ในช่วง “High Season” ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ทางกลุ่มจึงได้ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน ในการให้ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2562 ณ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ @ View Share Farm บ้านยุบอีปูน ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา และ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ โดยทางสถาบันวิจัยและพัฒนา และ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และนางสาวรัตนา ยี่จอหอ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ดร.ธนาวัฒน์ ปัทมฤทธิกุล และ ดร.วัลย์ลิกา เจริญศิลป์ อาจารย์สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ และนักศึกษา คือ นายธนาวุฒิ ลี้โชติ นายรัชชพงษ์ เอกะสิงห์ นางสาวปิยาภรณ์ แทนพลกรัง และ MISS NIMOL LONG

Last modified on Friday, 11 October 2019 15:01

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top