โครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน กิจกรรมที่ 7 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและกระบวนการศึกษาบริบทชุมชนหมู่บ้านราชมงคลอีสาน

วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดำเนินการจัดโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน กิจกรรมที่ 7 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและกระบวนการศึกษาบริบทชุมชนหมู่บ้านราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานหมู่บ้านราชมงคลอีสานทราบถึงกระบวนการและเทคนิคการศึกษาบริบทชุมชน ด้านการเก็บรวมรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลชุมชน และการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาของชุมชน โดย ดร.อนิวรรต  หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  และลำดับถัดมา ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานขึ้นกล่าวเปิดโครงการ

ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรจาก

1. ดร.สุทธิศักดิ์  แก้วแกมจันทร์ อาจารย์สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
2. ผศ.กิตติกร  จินดาพล อาจารย์สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์            
3. ดร.พุทธิพงษ์  หงษ์ทอง อาจารย์สังกัด มทร.อีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
4. ผศ.ดุษฎี เทียมเทศบุญมาสูงทรง อาจารย์สังกัดคณะบริการธุรกิจ มทร.อีสาน นครราชสีมา

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top