การเขียนบทความวิชาการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562

     เนื่องด้วยการตีพิมพ์บทความวิชาการวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2562 ตามลำดับ ถูกกำหนดให้เป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา อาทิ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระดับปริญญาเอก ในฐานะเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษา สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศสตร์ ภายใต้การสนับสนุนจากเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมีดำริจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อดีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติผ่านมาแล้ว 5 ครั้ง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง สมาคมฯ จึงดำเนินการจัด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวีชาการวีจัยเพื่อตีพึมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 
       การนี้ สมาคมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่นและบุคลากรในสถาบันของทน มัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สังมาต้วยที่แนบมาพร้อมนี้ ทันี้ ทุกบทความที่ผ่นการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้นี้ และได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์ "ดี" ขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์ตีพิมพ์ลงในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งดัชนีในฐานข้อมูลสากล ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2562 (ชำระค่ธรมเนียมการตีพิมพ์เพิ่มเติม) โดยสามารถติดต่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุทัศน์ แจ้โพธิ์ รองผู้จัดการสมาคมฯ ฝ่ายฝึกอบรม อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และเฟสบุ๊ค www.facebook.com/arm.red.94 
 
ดาว์นโหลดไฟล์
3. โบรชัวร์ หน้าแรก, หน้าหลัง 

Last modified on Tuesday, 27 August 2019 09:51

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top