“ถักทองานวิจัยท้องถิ่น....ก้าวไกลสู่สากล”

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.เสาวลักษณ์  จิตต์น้อม  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและรับมอบของที่ระลึกในนามภาคีเครือข่ายการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น....ก้าวไกลสู่สากล” (The National Academic Research Conference 11th “Connecting Local Research to International Perspectives”) ณ ห้องสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 อาคารยุพราชเบญมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top