โครงการเขียนข้อเสนอการวิจัยอย่างไรให้ตอบโจทย์ประเด็นสำคัญของประเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดำเนินการจัดโครงการเขียนข้อเสนอการวิจัยอย่างไรให้ตอบโจทย์ประเด็นสำคัญของประเทศ ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาข้อเสนอการวิจัยที่ตอบโจทย์ประเด็นสำคัญของประเทศได้ และในการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 1. อาจารย์สุนันทา สมพงษ์  กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติและที่ปรึกษาวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี  โพธิยะราช ผู้อำนวยการภารกิจการจัดทำแผนงบประมาณ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 3. รองศาสตราจารย์ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์  ผู้จัดการโครงการส่งเสริมแผนงานวิจัยมุ่งเป้าฯ (สพภ.-วช.)   โดยในโครงการดังกล่าววิทยากรได้บรรยายให้ความรู้แก่นักวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการ และเทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัย พร้อมทั้งให้นักวิจัยนำเสนอ Concept การวิจัยของตนเอง โดยมีวิทยากรทั้ง 3 ท่าน ช่วยวิพากษ์ ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีของนักวิจัยทำให้ได้รับข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อที่จะนำไปพัฒนาข้อเสนอการวิจัยสำหรับยื่นเสนอขอแหล่งทุนต่อไป

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top