ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ Current Applied Science and Technology เข้าสู่ฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus

ตามที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ KMITL Science and Technology Journal เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา จนในปัจจุบันวารสารมีคุณภาพตามเกณฑ์ TCI 1 และ ACI (ASEAN Citation Index) และได้รับการคัดเลือกจาก TCI ให้เข้าร่วมโครงการ TC-TRF-Scopus Collaboration เพื่อผลักดันให้อยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติ Sc๐pus โดยได้มีการเปลี่ยนชื่อวารสารจากเดิมเป็นวารสาร Current Applied Science and Technology (CAST) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 และได้รับการยอมรับให้อยู่ในฐานข้อมูล Sc๐pus โดยเป็นวารสารลำดับที่ 20 ของโครงการดังกล่าว ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์วารสาร Current Applied Science and Technology (CAST) และผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานวิชาการผ่านทางเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/cast

 

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top