Menu

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการข้อมูลด้วยภาษาไพทอน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการข้อมูลด้วยภาษา (Data Science with python)

วิทยาการข้อมูล (Data Science) เป็นพื้นฐานสำคัญที่จำเป็นหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งการประยุกต์ใช้ Data Science เป็นฐานข้อมูล เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและธุรกิจเป็นอย่างมาก เช่น การวิเคราะห์ปริมาณน้ำฝน การทำนายการเกิดน้ำท่วม การวิเคราะห์การลงทุน เป็นต้น ปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชน มีความต้องการบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในสาขา Data Science จำนวนมากเพื่อวิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการข้อมูลด้วยภาษา (Data Science with python) ขึ้น เพื่อมุ่งหวังที่จะบรรเทาปัญหาความขาดแคลนบุคลากรดังกล่าว และเพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ที่จบการศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิตอลสายตรง(Upskill) หรือบุคลากรทั่วไปที่ไม่ได้จบการศึกษาด้านนี้โดยตรงและมีความสนใจและต้องการพัฒนาศักยภาพของตน (Reskill) เพื่อมุ่งเน้นคุณภาพของผู้อบรมที่สามารถทำงานได้จริง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงใคร่ขอเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยดำเนินการจัดโครงการ จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 25 ถึง 28 มิถุนายน 2562 และวันที่ 20 ถึง 23 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังรายละเอียดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ที่แนบมาพร้อมนี้ อนึ่ง ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมการประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว 

รายละเอียดเพิ่มเติมดดูได้ที่ https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0016875&l=th

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

 

 

Last modified on วันพฤหัสบดี, 11 เมษายน 2562 09:08

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top