Menu

โครงร่างวิจัย เพื่อพิจารณารับทุนสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ

ขอเชิญร่วมส่งโครงร่างวิจัย เพื่อพิจารณารับทุนสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กำหนดส่งแบบข้อเสนอโครงการวิจัยภายในวันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 โดยมีกรอบการวิจัยที่สนใจกว้างๆ ดังนี้
1. รูปแบบการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่และผลลัพธ์
2. การบูรณาการเนื้อหาการควบคุมยาสูบในหลักสูตรและการเรียนการสอนของสถาบันอุดทศึกษาที่มีประสิทธิผลและยั่งยืน
3. กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เป็นรูปธรรม และเกิดความยั่งยืนในการพัฒนานักศึกษาด้านความรู้ ทัศนคติ และทักษะการควบคุมยาสูบ หรือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันพิษภัยยาสูบ
4. การพัฒนาฐานข้อมูลอัตราการสูบบุหรี่ของบุคลากรและนิสิตนักศึกษา
5. การประเมินผล ผลกระทบของพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนิสิตนักศึกษา เช่น ต่อการเรียน ต่อสุขภาพ
6. มาตรการดำเนินงานสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่
7. รูปแบบการช่วยเลิกยาสูบสำหรับนิสิตนักศึกษาและที่มีประสิทธิผล

ผู้ที่สนใจติดต่อและส่งเอกสารขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยได้ที่โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาวะ โทร. 02-7166556, 02-7166961, 081-9852699 และ 089-2572880 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top