Menu

ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำปีงบประมาณ 2562

      ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานวิจัยเป็นงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัย และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถนำไปฏิบัติได้อย่างถูกหลักจริยธรรมการวิจัยและมีประสิทธิภาพ ในระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคมพ. ศ. 2561 ณห้องเลอเซเรสต์ ชั้น 10 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ (บางพลัด) กรุงเทพฯ

      ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยมีค่าใช้จ่าย ในการลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท และเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมได้ตามระเบียบราชการ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถส่งแบบตอบรับกลับไปยังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภายในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 และหลักฐานชำระค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมได้ที่เว็บไซต์ https://sci.ssru.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

 

 

Last modified on วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2561 11:29

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top