Menu

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิจัยสันตพล

          ด้วยวิทยาลัยสันตพล ได้จัดทำวารสารวิชาการ เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางด้านวิชาการที่เป็นการส่งเสริมความเป็นเลิศให้กับคณาจารย์และนักวิชาการ พร้อมทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ทางวิชาการ ซึ่งได้เปิดรับพิจารณาบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ จากผู้นิพนธ์ทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย โดยมีกำหนดการจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม - มิถุนายน) และ (กรกฏาคม - ธันวาคม) 

          ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอความประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัย คณาจารย์ บุคลากรในหน่วยงานและผู้ที่สนใจ ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อรับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.scaj.stu.ac.th ในหัวข้อ "วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล Savtapol Collage Academic Journal : SCAJ"

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top