Menu

ขอประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch

         ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษาไทย "ThaiEdReseach" เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยแบ่งประเภทงานวิจัยเป็น 12 หมวดหมู่ เช่น นโยบายการศึกษา หลักสูตรและการเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษาฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นและองค์กร/หน่วยงาน นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมช่องทางการเผยแพร่ผลงานนักวิจัยที่นักวิจัยทั่วไปสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาขึ้นผลิตแพร่บนเว็บไซต์ http://www.thaiedresearch.org ด้วย       

         ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานของท่านใช้บริการฐานข้อมูล ThaiEdResearch และขอเชิญส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ http://www.thaiedresearch.org

 

 

 

 

 

 

 

Last modified on วันอังคาร, 25 กันยายน 2561 13:57

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top