Menu

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "การวิจัยเชิงพื้นที่และปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ด้านความหลากหลายชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา"

          เนื่องด้วยในวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและเครือข่ายศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพฯ รวม 20 สถาบัน กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง "การวิจัยเชิงพื้นที่และปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นั้น

          ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "การวิจัยเชิงพื้นที่และปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา" และพิจารณาส่งนักวิจัยเข้าร่วมโครงการนี้ ในระหว่างวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top