Menu

ขอให้เสนอโครงการวิจัย

          ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้เแทนราษฎร มีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัยในหัวข้อเรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นตามข้อกำหนดเบื้องต้นการวิจัย และข้อเสนอโครงการต้องมีคุณลักษณะตามแบบ ว.1

           ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย เสนอโครงการวิจัย รายละเอียดเว็บไซต์ http://library2.Parliament.go.th/library/res-dev.html ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

Last modified on วันพฤหัสบดี, 05 กรกฎาคม 2561 16:52

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top