Menu

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม/เสวนาวิชาการระดับชาติ

          ด้วยศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กำหนดให้มีการจัดโครงการประชุม/เสวนาวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่น โขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 "ถอดรื้อพรมแดนความรู้ : ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล"  ระหว่างวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสหวิชาการ องค์ความรู้ด้านการพัฒนาท้องถิ่น และเผยแพร่บทความวิชาการ/นักวิจัย ในหมู่นักวิจัย นักวิชาการ นักพัฒนา นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

          ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความ รายละเอียดเพิ่มเติม http://ntbac2018.udru.ac.th/

Last modified on วันพฤหัสบดี, 05 กรกฎาคม 2561 16:16

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top