Menu

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 14

          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 14 ในวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

          ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดรูปแบบบทความและส่งบทความได้ที่ http://www.conference.sru.ac.th/sruconference2018 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

Last modified on วันพฤหัสบดี, 07 มิถุนายน 2561 11:35

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top