Menu

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมการวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ของคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ภายในงานมีนิทรรศการและการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ซึ่งผลงานวิจัยเด่น ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลงานคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI เพื่อเผยแพร่สู่การใช้ประโยชน์ต่อไป

          ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอประชาสัมพันธ์ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อส่งงานระดับนานาชาติได้ที่ http://uruicst2018.uru.ac.th โทร 091-028-9025 ดร.กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์ และส่งผลงานระดับชาติที่ http://researchfair.uru.ac.th โทร 088-8344434 ดร.กิตติ  เมืองตุ้ม และ โทร 091-028-9029 คุณกรณิศ ธนงกิจ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มิถุนายน 2561

Last modified on วันอังคาร, 05 มิถุนายน 2561 15:55

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top