Menu

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ขอแสดงความยินดีกับ

1. ผศ.ดร.จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร ที่ได้รับรางวัลดีเด่น 
ภายใต้โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ในหัวข้องานวิจัย #โครงการการพัฒนาระบบป้อนรังไหมในกระบวนการสาวไหมของวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมทอมือ_จังหวัดนครราชสีมา

2. นายสมพงษ์ หงษ์กง (มอบตัวแทนรับ) ได้รับรางวัลชมเชยภายใต้โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ในหัวข้องานวิจัย #เครื่องดำนาขนาดเล็กสำหรับเกษตร

ดำเนินการจัดประกวดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 มอบรางวัลพร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 (RANC 2018)

Last modified on วันจันทร์, 28 พฤษภาคม 2561 14:45

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top