Menu

การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 12 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (Research and Innovation for Quality of Life Improvement)"

          ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 12 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (Research and Innovation for Quality of Life Improvement)" วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาในสาขาต่าง ๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งนำมาสู่การสร้างบรรยากาศการวิจัยและการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม รูปแบบของงานกำหนดให้มีการบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ และนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ นั้น

 

          ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 12 ให้กับอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ubu.ac.th/~sme/ubrc

Last modified on วันพฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2561 14:18

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top