Menu

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3

         ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิน ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกจัดประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ "งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0" ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเป็นเวทีนำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการจากงานวิจัยระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้ายวิจัยให้เข้มแข็งต่อไป โดยในงานประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว มีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การบูรณาการการศึกษาไทยสู่การพัฒนานวัตกรรมในยุค Thailand 4.0" โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ และเรื่อง "การนำองค์ความรู้จากงานวิจัย สู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมทางธุรกิจที่มีมูลค่าสูง" โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา

          ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมและส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ โดยบทความวิจัยทุกบทความจะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการ และบทความวิจัยฉบับเต็ม จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติและวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1, 2 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน/ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม http://conference.sci.dusit.ac.th/sdnc2018

 

 

Last modified on วันพฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2561 09:57

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top