Menu

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561 ช่วงที่ 2 (พ.ค. - ก.ย. 2561)

          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) เพื่อบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ โดยได้เริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และมีการดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลวิจัย งบประมาณการวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบ NRMS มาอย่างต่อเนื่ีองนั้น

          ต่อมารัฐบาลได้มีนโยบาลมุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ระบบ NRMS จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการทำงานตามกลไกการดำเนินงานภายใต้การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม และเพื่อให้ผู้บริหาร นักวิจัย และผู้ประสานงานหน่วยงานภาครัฐเข้าใจกระบวนการทำงานและสามารถบริหารจัดการข้อมูลผ่านระบบ NRMS ได้ถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงการรายงานผลการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบดังกล่าวให้กับผู้บริหาร/ผู้ประสานงานหน่วยงาน/นักวิจัย ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้รับทราบกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยจัดอบรมช่วงที่ 2 (พ.ค. - ก.ย. 2561) จัดเป็นประจำทุกเดือน จำนวนครั้งละ 36 คน ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมสมัครเข้ารับอบรมทางเว็บไซต์ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2159 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางกนกพร เกิดเอนก และนางสาวอังคณา โชติช่วง โทร 0 2940 6501,  0 2561 2445 ต่อ 607, 617, 619

Last modified on วันอังคาร, 01 พฤษภาคม 2561 13:46

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top