Menu

ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช. ประจำปีงบประมาณ 2561

     ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แก่บุคลากรในสังกัดให้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 4 โครงการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrct.go.th/training.aspx

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top