Menu

เนื้อหา

แบบฟอร์การยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์

 

Dowload แบบฟอร์มการส่งข้อเสนอโครงการ

แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรม

 

 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย (สำหรับโครงการบริการวิชาการ)

 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย (สำหรับโครงการวิจัยทาง คลินิก, ชีวเวชศาสตร์, เทคโนโลยีชีววภาพ)

 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย (สำหรับโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์,มนุษยวิทยา)

บันทึกขออนุมัติทำการวิจัยในมนุษย์

 บันทึกขออนุมัติทำการวิจัยในมนุษย์ (สำหรับโครงการบริการวิชาการ)

 บันทึกขออนุมัติทำการวิจัยในมนุษย์ (สำหรับโครงการวิจัยอื่นๆ)

 บันทึกขออนุมัติทำการวิจัยในมนุษย์ (สำหรับนักศึกษา)

การเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

 แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีมีผลประโยชน์ทับซ้อน

การขอยกเว้นการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร

 แบบฟอร์มขอยกเว้นการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร

ตัวอย่างแบบหนังสือชี้แจง และแบบขอความยินยอม

 ตัวอย่าง_เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (สำหรับการสังเกต)

 ตัวอย่าง_เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (สำหรับการสัมภาษณ์)

 ตัวอย่าง_เอกสารชี้แจงสำหรับอาสาสมัครที่ตอบแบบสอบถาม (แบบสอบถาม)

 ตัวอย่าง_เอกสารชี้แจงอาสาสมัครที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (สนทนาแบบกลุ่ม)

 ตัวอย่าง_เอกสารชี้แจงผู้ปกครองของอาสาสมัครเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี (สำหรับการสังเกต)

 ตัวอย่าง_เอกสารชี้แจงผู้ปกครองของอาสาสมัครเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี (สำหรับการสัมภาษณ์)

 ตัวอย่าง_เอกสารชี้แจงสำหรับผู้ปกครองอาสาสมัครที่ตอบแบบสอบถาม (เด็กอายุ 13-17 ปี)

 ตัวอย่าง_แบบแสดงความยินยอมให้ทำการวิจัยจากอาสาสมัคร

 ตัวอย่าง_แบบยินยอมอาสาสมัคร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์)

 ตัวอย่าง_แบบยินยอมอาสาสมัคร (สำหรับผู้ปกครองเด็กอายุ 7-12 ปี)

 ตัวอย่าง_แบบแสดงความยินยอมให้ทำการวิจัยจากอาสาสมัคร (สำหรับอาสาสมัครที่ไม่สามารถอ่าน ออก-เขียนได้)

 

เกณฑ์ในการแบ่งการพิจารณาแบบยกเว้น Exemption และ แบบเร่งรัด Expedited

 เกณฑ์โครงการวิจัยที่สามารถพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแบบยกเว้น Exemption

 เกณฑ์การประเมินโครงการวิจัยแบบเร่งรัด Expedited

 

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top