QR-code

 

 

 
Menu

 

 
 
 
 

ข่าวจากงานวิจัย/ข่าวสารทุนวิจัย

ข่าวจากงานวิจัย

ข่าวสารทุนวิจัย

ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยประเภทงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจากรัฐบาลในทุกๆ ปี ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากรในสังกัดทราบ หากท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการจัดทำข้อเสนอการวิจัยฯ พร้อมทั้งปฏิบัติตามแนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ตามเอกสารต่างๆ ที่แนบท้ายข่าวนี้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- แนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

สำหรับนักวิจัย

1. แบบเสนอโครงการวิจัย (กรณีเป็นโครงการวิจัยเดี่ยว/โครงการวิจัยย่อย)

2. คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย (กรณีเป็นโครงการวิจัยเดี่ยว/โครงการวิจัยย่อย)

3. แบบเสนอแผนงานวิจัย (กรณีเป็นโครงการวิจัยชุด)

4. คำชี้แจงแบบเสนอแผนงานวิจัย (กรณีเป็นโครงการวิจัยชุด)

5. แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย

6. เอกสารแนบ 1-แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

7. เอกสารแนบ 2-แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-พ.ศ.2560)

8. เอกสารแนบ3-ขั้นตอนการจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

9.ผนวก 2-ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

10.ผนวก 3-ยุทธศาสตร์ชาติ

11.ผนวก 4-นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล

12.ผนวก 5-นิยามเกี่ยวกับการวิจัย  

13.ผนวก 6-ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ)

14.ผนวก 7-ตัวอย่างภาพรวมงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย

15.ผนวก 8-ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย

16. ผนวก  9-ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆที่เสนอขอในแต่ละปี(กรณีเป็นแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินการวิจัยมากกว่า  1 ปี)

17.ผนวก 10-จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ

18.ผนวก 11-ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

19.ผนวก 11-ขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับข้อเสนอโครงการขออนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

20.ผนวก 12-แบบฟอร์มการขอพิจารณาจรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

21.ผนวก12-แบบฟอร์มการขอพิจารณาจรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

22.ผนวก 13-แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคน และที่เกี่ยวข้องกับคน

23.ผนวก 14-ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน ที่เสนอของบประมาณแผ่นดินผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

24.ผนวก 14-ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน ที่เสนอของบประมาณแผ่นดินผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

25.ผนวก 15-แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม

26.ผนวก16-ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

27.ผนวก17-แนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวกับสารเคมี

 

สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานวิจัย

                 - แบบสรุปรายชื่อโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

RMUTI Journal

  1. ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. ฉบับมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

   

Vol 9, No 3 (2016): กันยายน - ธันวาคม 2559

 

 

 

ดูวารสารทั้งหมดคลิกที่นี่

 

 

 

 

 

 ฉบับมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

     

 

 

 

Vol 3, No 2 (2016): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

 

 

 

 

ดูวารสารทั้งหมดคลิกที่นี่

 

 

next
prev
accordion menu joomla

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ฐานข้อมูลสากล

ผลงานและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์

หมู่บ้านราชมงคลอีสานต้นแบบCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top