Menu

 

 

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กำหนดการส่งบทความ   สามารถส่งบทความได้ตลอดทั้งปี

รายละเอียดเพิ่มเติมและหลักเกณฑ์การส่งบทความ

    ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำ "วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ซึ่งเป็นวารสารราย 4 เดือน
  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่สังคม
  และประเทศชาติโดยเน้นบทความทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  สาขาวิชาสหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  เป็นสาขาที่ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับอนุภาค ระดับโมเลกุลไปจนถึงทั้ง
  จักรวาล ปฏิกิริยาทางเคมี ระหว่างอะตอมและโมเลกุล อันเชื่อมโยงถึงองค์ประกอบสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของ
  สิ่งมีชีวิตรวมถึงแนวความคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความสำคัญและมีส่วนเกี่ยวข้อง
  ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ตลอดจนศึกษาถึงประเด็นของการถกเถียงที่สำคัญๆ เกี่ยวกับพรมแดนแห่งความรู้
  ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสังคม และสิ่งแวดล้อม
    ในการนี้มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และบัณฑิตศึกษา
  ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยศึกษารายละเอียดได้จากคำแนะนำสำหรับผู้เขียนและวารสารที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว โดยส่งบทความไฟล์ word และ pdf และแบบฟอร์มการส่งบทความ ตามวิธีการส่ง 2 วิธี คือ 
   
 
วิธีที่ 1 ทาง E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
วิธีที่ 2 ทางไปรษณีย์ส่งต้นฉบับ 1 ชุด และแผ่นซีดี 1 แผ่น
    ส่งมาที่
    ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
    744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
 
  จังหวัดนครราชสีมา 30000
    โทร. 044-233063 โทรสาร 044-233064
   

 

อนึ่ง ผู้เขียนต้องศึกษาจากรายละเอียดการส่งบทความและปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำ หากไม่ดำเนินการตามที่แนะนำ กองบรรณาธิการขอไม่ดำเนินการให้ตามขั้นตอนวารสาร

 

 

หากผู้เขียนได้รับการตอบรับการตีพิมพ์บทความจากกองบรรณาธิการวารสารแล้ว ผู้เขียนต้องทำการสมัครสมาชิกวารสารเป็นระยะเวลา 1 ปี และหากผู้เขียนขอถอนบทความที่อยู่ระหว่างกระบวนการ พิจารณาจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนดำเนินการของวารสาร

 
    แบบฟอร์มแนบท้ายคำแนะนำผู้เขียน
 
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
  Download แบบฟอร์มการส่งบทความ
  ใบสมัครสมาชิกวารสาร  
  หนังสือยืนยันการถอนบทความ
  หนังสือยืนยันการชำระค่าตีพิมพ์ที่เกินกว่ากำหนด
     
    ติดต่อผู้ประสานงาน วารสาร มทร.อีสาน อรุณรักษ์ (กานต์) 061-6958691

 

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top