Menu

Super User

     วันที่ 1 มิถุนายน 2563  ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมโครงการจิตอาสา“เราทำความดีด้วยหัวใจ”พัฒนา มทร.อีสาน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  โดยมี ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้แทนอธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมี ผศ.ดร.สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทร.อีสาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้

    สำหรับการจัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนา มทร.อีสาน ในครั้งนี้ จัดขึ้นตื่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดยสืบเนื่องจากที่ มทร.อีสานได้ดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีจิตอาสา ได้ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ในการทำความดีเพื่อสังคมส่วนรวม และสร้างสำนึกในการมีจิตสาธารณะ

 

I hope you are doing well. In recognizing the upcoming World Intellectual Property (IP) Day on April 26, the USPTO Bangkok Office has created the World IP Day e-poster in Thai language for posting online to increase public awareness about the role of IP in promoting innovation for a green future.  

 

As I prior informed you through a phone call, we would appreciate your cooperation in posting this poster on your organization’s online channels such as your website or Facebook page. Various versions of digital files of the poster are attached here for your use. Please feel free to add your information such as your logo or contact information that will be useful for your members and viewers.

 

The following is our suggested message to accompany the poster:
 

ในปีนี้เราเฉลิมฉลองวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ในหัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อโลกสีเขียว” เพื่อเน้นความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีบทบาทในการสนับสนุนให้ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทรัพย์สินทางปัญญาจึงถือเป็นหัวใจสำคัญของความพยายามในการดูแลโลกของเรา บ้านของเรา

 

Here is an optional English version:

 

This year we celebrate the World Intellectual Property (IP) Day with the theme “Innovate for a Green Future”, to highlight the importance of IP in supporting innovation and creativity that help create a green future. IP plays a vital role in incentivizing innovative people to develop eco-friendly products and new technologies supporting environmental sustainability. IP is at the heart of many efforts in caring for our planet, our home.

 

Thank you for participating in the global celebration of the World IP Day.

 

Should you have further inquiries or if we can be of any assistance, please let us know.

 

 

 
 

     วช. ขอเชิญสถาบันการศึกษาของท่านส่งนิสิต นักศึกษา ทุกระดับการศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ในระหว่างงาน " มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 ( Thailand Research Expo 2020) " ระหว่างวันที่ 2 - 6 กรกฏาคม 2563 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนซันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ดังนี้

      1. ลงทะเบียนส่งผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ผ่านทาง www.nrct.go.th
      2. จัดส่งข้อเสนอโครงการทางไปรษณีย์ จำนวน 10 ชุด มาที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัยกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดดังสิ่งที่มาส่งด้วย

 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์เอกสารแนบ
และดำเนินการจัดส่งเอกสารแนวคิดเบื้องต้น (Concept Paper) จำนวน 4 ชุด CD 2  แผ่น ภายในวันจันทร์ที่  13 เมษายน 2563 (เน้นชุดโครงการ) โดยดำเนนการส่งเอกสารได้ตามช่องทาง ดังนี้
1.วิทยาเขตสุรินทร์ ส่งได้ที่งานบริการการศึกษา
2.นครราชสีมา ส่งได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
 
เอกสารไฟล์แนบ
โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์เอกสารแนบ
และดำเนินการจัดส่งเอกสารแนวคิดเบื้องต้น (Concept Paper) จำนวน 4 ชุด CD 2  แผ่น ภายในวันจันทร์ที่  13 เมษายน 2563 (เน้นชุดโครงการ) โดยดำเนนการส่งเอกสารได้ตามช่องทาง ดังนี้
1.วิทยาเขตสุรินทร์ ส่งได้ที่งานบริการการศึกษา
2.นครราชสีมา ส่งได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
 
 
เอกสารไฟล์แนบ
 

 

 

     ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยครอบคลุมสาขาวิชาในกลุ่ม Life Sciences และ Physical Sciences รวมทั้งเป็นแหล่งแกลเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณาจารย์นักวิชาการและนักศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ( ราย 6 เดือน ) มกราคม - มิถุนายน และ กรกฏาคม - ธันวาคม ในการนี้กองบรรณธิการจึงขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษาในสถาบันของท่านร่วมส่งบทความทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวามรสาร ฯ

ส่งบทความผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ www.tci-thaijo.org/index.php/rmutt-joutnal  หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วารุณี อริยวิริยะนันท์ บรรณาธิการวารสารฯ เบอร์โทรศัพท์ 02 549 4681

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Non - Flagship program 2563)  โดยดำเนินการประชุมในรูปแบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กับนักวิจัย และผู้ประสานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทุกวิทยาเขต ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Non - Flagship program 2563)

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทำวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาได้ใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และผลงานวิจัย ซึ่งมีขอบข่ายครอบคลุมสาขาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเปิดรับผลงานวิชาการประเภท บทความวิจัยและบทความวิชาการ บัดนี้วารสารวิชาการฉบับนี้ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดคุณภาพให้เป็น วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ ผ่านการรับรองคุณภาพ ของ TCI ( จนถึง 31 ธันวาคม 2567)และอยู่ในฐานข้อมูล TCI

               ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่านส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ฯ ดังกล่าวโดยไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์

http://ejs.bsru.ac.th/research หรือติดต่อสอบถาม เพิ่มเติมได้ที่  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โทร 0 2473 7000 ต่อ 1600 – 1601 email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดทำวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ( Academic Jouranl Uttaradit Rajabhat University ) เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย ที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่นำไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ทั้งในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ตำบล หม๔่บ้าน หรือชุมชน เผยแพร่องค์ความรู้แก่นักวิชาการและบุคคลทั่วไป และส่งเสริมให้นักวิชาการในหน่วยงานราชการ หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัย ได้เสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ โดยวารสารอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ( TCI ) กลุ่มที่ 2 กำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ( ราย 6 เดือน ) 

 

     ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในสังกัดของท่านส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเผยแพร่บทความเป็นที่ยอมรับ เข้ามาพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ท่านสามารถเข้าศึกษาข้อมูลการ ส่งบทความได้ที่ https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/index หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวกรณิศ ธนงกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์มือถือ 06-1269-2552 ในวันเวลาราชการ

      สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ขอมอบวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ( กรกฏาคม - ธันวาคม 2562 ) ซึ่งวารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ 2563 หรือนับจากวารสารเล่มปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ( มกราคม - มิถุนายน 2563 ) เป็นต้นไป วารสารจะยกเลิกตีพิมพ์ในรูปแบบรูปเล่ม โดยจะเผยแพร่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์เพียงอย่างเดียว 


จึงขอเชิญบุคลากรและผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสามารถส่งผลงานทางออนไลน์ Thai journals Online System (ThaiJo) ได้ ที่เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/ ซึ่งวารสารเปิดรับบทความตลอดทั้งปี และมี การเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ( มกราคม - มิถุนายน ) และฉบับที่ 2 ( กรกฏาคม - ธันวาคม ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร 0-2763-2704

 

 

  

Page 1 of 76

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top