Menu

Super User

วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดำเนินการจัดโครงการหมู่บ้านราชมงคลอีสาน กิจกรรมที่ 7 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและกระบวนการศึกษาบริบทชุมชนหมู่บ้านราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานหมู่บ้านราชมงคลอีสานทราบถึงกระบวนการและเทคนิคการศึกษาบริบทชุมชน ด้านการเก็บรวมรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลชุมชน และการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาของชุมชน โดย ดร.อนิวรรต  หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  และลำดับถัดมา ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานขึ้นกล่าวเปิดโครงการ

ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรจาก

1. ดร.สุทธิศักดิ์  แก้วแกมจันทร์ อาจารย์สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
2. ผศ.กิตติกร  จินดาพล อาจารย์สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์            
3. ดร.พุทธิพงษ์  หงษ์ทอง อาจารย์สังกัด มทร.อีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
4. ผศ.ดุษฎี เทียมเทศบุญมาสูงทรง อาจารย์สังกัดคณะบริการธุรกิจ มทร.อีสาน นครราชสีมา

     เนื่องด้วยการตีพิมพ์บทความวิชาการวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2562 ตามลำดับ ถูกกำหนดให้เป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา อาทิ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระดับปริญญาเอก ในฐานะเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษา สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศสตร์ ภายใต้การสนับสนุนจากเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมีดำริจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อดีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติผ่านมาแล้ว 5 ครั้ง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง สมาคมฯ จึงดำเนินการจัด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวีชาการวีจัยเพื่อตีพึมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 
       การนี้ สมาคมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่นและบุคลากรในสถาบันของทน มัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สังมาต้วยที่แนบมาพร้อมนี้ ทันี้ ทุกบทความที่ผ่นการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้นี้ และได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์ "ดี" ขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์ตีพิมพ์ลงในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งดัชนีในฐานข้อมูลสากล ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2562 (ชำระค่ธรมเนียมการตีพิมพ์เพิ่มเติม) โดยสามารถติดต่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุทัศน์ แจ้โพธิ์ รองผู้จัดการสมาคมฯ ฝ่ายฝึกอบรม อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และเฟสบุ๊ค www.facebook.com/arm.red.94 
 
ดาว์นโหลดไฟล์
3. โบรชัวร์ หน้าแรก, หน้าหลัง 
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมภูมิปัญญาอีสาน โดยมี ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
 

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โดย ผศ.ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการงานทะเบียน มทร.อีสาน ในครั้งนี้ด้วย

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมภูมิปัญญาอีสาน โดยมี ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.เสาวลักษณ์  จิตต์น้อม  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและรับมอบของที่ระลึกในนามภาคีเครือข่ายการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น....ก้าวไกลสู่สากล” (The National Academic Research Conference 11th “Connecting Local Research to International Perspectives”) ณ ห้องสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 อาคารยุพราชเบญมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ดำเนินการจัดโครงการเขียนข้อเสนอการวิจัยอย่างไรให้ตอบโจทย์ประเด็นสำคัญของประเทศ ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาข้อเสนอการวิจัยที่ตอบโจทย์ประเด็นสำคัญของประเทศได้ และในการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 1. อาจารย์สุนันทา สมพงษ์  กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติและที่ปรึกษาวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี  โพธิยะราช ผู้อำนวยการภารกิจการจัดทำแผนงบประมาณ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 3. รองศาสตราจารย์ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์  ผู้จัดการโครงการส่งเสริมแผนงานวิจัยมุ่งเป้าฯ (สพภ.-วช.)   โดยในโครงการดังกล่าววิทยากรได้บรรยายให้ความรู้แก่นักวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการ และเทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัย พร้อมทั้งให้นักวิจัยนำเสนอ Concept การวิจัยของตนเอง โดยมีวิทยากรทั้ง 3 ท่าน ช่วยวิพากษ์ ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีของนักวิจัยทำให้ได้รับข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อที่จะนำไปพัฒนาข้อเสนอการวิจัยสำหรับยื่นเสนอขอแหล่งทุนต่อไป

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา มทร.อีสาน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา รวมทั้งบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บริเวณถนนสุรนารายณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 และร่วมพิธีเปิดโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ณ ถนนสุรนารายณ์ บริเวณหน้าแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจ.นครราชสีมา เป็นประธาน โดยทำความสะอาดพื้นที่เกาะกลางถนนและบริเวณทางเท้า ตั้งแต่จุดกลับรถหน้าประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยฯไปจนถึงจุดกลับรถบริเวณตลาดไนท์บ้านเกาะ

วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำทีมโดยท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.อนิวรรต หาสุข พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง ทีมนักวิจัย เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน “การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10” ในหัวข้อ “วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม”ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 82 บทความ และนำผลงานวิจัยประกวดสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 9 ผลงาน มานำเสนอในครั้งนี้ และร่วมจัดบูธนิทรรศการโดยได้รับความสนใจในการเยี่ยมชมบูธเป็นอย่างดี

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำโดย ผศ.ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อเข้าสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนและชาวบ้าน พร้อมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านราชมงคลอีสาน นครราชสีมา และคณะกรรมการกำหนดกลุ่มเป้าหมายหมู่บ้านราชมงคลอีสาน นครราชสีมา การพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. ผศ.ดร.สุดารัตน์ สกุลคู สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
2. ผศ.กรรณิการ์ สมบุญ สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
3. ผศ.กษิดิ์เดช สิบศิริ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
4. ดร.สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
5. ผศ.ดร.ไกรสิทธิ วสุเพ็ญ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
6. ผศ.ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นครราชสีมา

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีหมู่บ้านที่เสนอขอรับการพิจารณาเป็นหมู่บ้านราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จำนวนทั้งสิ้น 4 หมู่บ้าน และมีหมู่บ้านที่ผ่านการพิจารณาเพื่อลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนและชาวบ้าน จำนวน 3 หมู่บ้าน ดังนี้
1. บ้านตลุกม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
2. บ้านดอนมัน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
3. บ้านคึมมะอุ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

Page 1 of 73

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top