Menu

Super User

“RMUTI Research to Innovation Expo 2019”

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมประกวด โครงการจัดประกวดและแสดงผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย มทร.อีสาน  ครั้งที่ 2  “RMUTI  Research  to  Innovation  Expo  2019”  “มทร.อีสาน  วิจัยสู่นวัตกรรม  2562” ณ  หอประชุมวทัญญู  ณ  ถลาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าเยี่ยมชมบูธ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในงานเพื่อนพึ่งภาฯ

 

“RMUTI Research to Innovation Expo 2019”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ร่วมกับสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน และสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการจัดประกวดและแสดงผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย มทร.อีสาน ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “RMUTI Research to Innovation Expo 2019” “มทร.อีสาน วิจัยสู่นวัตกรรม 2562” ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยมี รศ.ดร.สนั่น การค้า รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ มทร.อีสาน เป็นประธานเปิดโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแสดงผลงานจากการดำเนินการวิจัย ที่ได้รับการสนับสนุนงานวิจัยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สร้างแรงบันดาลใจแก่นักวิจัยในการพัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ด้านการประดิษฐ์คิดค้นของนักวิจัยรุ่นใหม่

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้นำทีมนักวิจัยโครงการเพื่อสร้างคุณค่าและศักยภาพของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรม Reflection ผลการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมาของการทำงานของโครงการ ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ในกิจกรรมดังกล่าวได้ร่วมกันทำการสะท้อนผลการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมาของการทำงาน ใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับโครงการวิจัย (นักวิจัย) ระดับการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (ผู้บริหารงานวิจัย) และระดับการบริหารจัดการกลางในการทำงานเครือข่าย โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ (ผู้อำนวยการศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร) ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา (ผู้อำนวยการภารกิจธรรมาภิบาลงบประมาณกลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณ) และคุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช (นักวิชาการอิสระ) ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการสะท้อนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการ รวมทั้งได้ให้ทิศทางการดำเนินโครงการในระยะต่อไปด้วย

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้นำทีมนักวิจัยโครงการนวัตกรรมและภูมิปัญญาอีสานเพื่อสร้างคุณค่าและศักยภาพของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมนำเสนอความก้าวหน้าระยะ 10 เดือน ของโครงการ ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง (Program based Research ) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง โดยผู้ทรงคุณวุฒิในที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ รวมถึงแนวทางการดำเนินโครงการในระยะต่อไป นอกจากนั้นในงานยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่งด้วย

 

บรรยากาศ​ภายในบูธวันเสาร์​ที่  6  กรกฎาคม​ 2562 สถาบัน​วิจัยและพัฒนา​ นำโดยผู้บริหาร ดร.อนิวรรต หาสุข ร่วมจัดบูธแสดงนิทรรศการในงาน“เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562” ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-14 กรกฎาคม 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ร่วมจัดบูธแสดงนิทรรศการในงาน“เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562” ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-14 กรกฎาคม 2562 และในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวันเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้นำคณะผู้บริหารเฝ้าฯ รับเสด็จและทูลเกล้าฯ ถวายของแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ซึ่งวันแรกของการเปิดงานได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าเยี่ยมชมงานเป็นอย่างมาก

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมภูมิปัญญาอีสาน โดยมี ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 โดย รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ คุณนรินทร์ พสุนธราธรรม, คุณอรกนก พรรณรักษา, คุณชนินทร์ สุขอาบใจ และคุณฐนิดา น้อยสกุล ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO) ในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบระยะเวลา 6 เดือน และหารือถึงแนวทางการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันอุดมศึกษา พร้อมรับทราบปัญหาและให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการ TLO แก่มหาวิทยาลัยฯ

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ได้จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน ครั้งที่ 2 / 2562 ณ ห้องประชุมภูมิปัญญาอีสาน ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยมี รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุม

Page 1 of 71

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top