Menu

Super User

ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา ๙ ราชมงคล นำโดย ประธานเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา ๙ ราชมงคล  ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ อาจารย์ปุริม หนุนนัด อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา นำผลงานจากชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยและสนับสนุนชุดโครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)”ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (สกสว.) กับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้นำผลิตภัณฑ์ข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว “คงคุณ” เข้าร่วมแสดง ภายใต้ "งานสัมมนาสร้างเครือข่าย และขยายตลาดส่งออกด้วย FTA" ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

 

ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ร่วมจัดนิทรรศการและออกร้านในงานเกษตรแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ ณ อาคารกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างการรับรู้ ผลิตภัณฑ์ชุมชนวิสาหกิจข้าวหอมมะลินครคง ภายใต้แบรนด์ “คงคุณ” พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทุกสาขาอาชีพที่สนใจ

 

 

“การเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการความรู้ นวัตกรรม สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการความรู้ นวัตกรรม สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนท้องถิ่น  ส่งเสริมให้ชุมชนนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ได้รับการถ่ายทอดจากมหาวิทยาลัย ฯ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน  เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกองค์กรในการให้บริการวิชาการแก่สารธารณชน หน่วยงาน ชุมชนและสังคมร่วมกัน 

ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งข้อเสนอโครงการบริการความรู้ นวัตกรรม สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามสายงาน มายังสถาบันและพัฒนา เลขที่ ๗๔๔  ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ พร้อมทั้งส่งไฟล์เอกสาร ทางอีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ภายในวันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม  ๒๕๖๓ ตามแบบฟอร์ม ดังต่อไปนี้

๑. แบบสำรวจความต้องการ “การขอรับบริการวิชาการ”                                    จำนวน ๑ ชุด

๒.แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการพร้อม (ร่าง) กำหนดการจัดโครงการ     จำนวน ๔ ชุด

๓.แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ                                                                   จำนวน ๑ ชุด

เอกสารแนบ : คลิก

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

          ด้วยวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กำหนดจัดโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกำหนดจัดโครงการดังนี้

          1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2563

          2. โครงการฝึกอบรมเรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา

              รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 23 - 14 กุมพาพันธ์2563

 

         ซึ่งการอบรมดังกล่าวเหมาะกับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานการกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาชีพ ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ผู้ปฏิบัติระดับกลาง ผู้บริหาร ผู้มีประสบการณ์ ผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษตลอดจนใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร นั้น

         หากมีความประสงค์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ นายกฤชณัท พรหมเสนะ โทรศัพท์ 085-501-5995 และ นายธิติพงษ์ เผ่าฟู โทรศัพท์ 086-360-8899 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website : http:\\umdc.tsu.ac.th

           วันที่ 23 ธันวาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ( IQA ) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  ณ ห้องประชุมนวัตกรรมอีสาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กล่าวต้อนรับคณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัยฯ
ทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่
1.นางสาวศศิธร อินทร์นอก (ประธานกรรมการ)
2.นางสาวสกุณา อนุเวช (กรรมการ)
3.นายทวีรัตน์ แดงงาม (กรรมการและเลขานุการ)
 

           เนื่องด้วยการเผยแพร่บทความวิชาการและการวิจัยในลักษณะต่างๆ อาทิ การประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และสังคมแล้ว ก็ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นต่อคณาอาจารย์ รวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภายหลังการประกาศใช้กฏระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนจากเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมีดำริจัดการฝึกอมรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติผ่านมาแล้ว 6 ครั้ง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง สมาคมฯ จึงขยายความร่วมมือกับ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อดำเนินการจัด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารรับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม พ.ศ 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย

โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุทัศน์ แจ้โพธิ์ รองผู้จัดการสมาคมฯ ฝ่ายฝึกอบรม

อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : www.facebook.com/arm.red.94

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี  เทียมเทศ  บุญมาสูงทรง  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วยนางสาวรัตนา  ยี่จอหอ เข้าร่วมโครงการ “ประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย” ครั้งที่ 3/2562   ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2562

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป กล่าวต้อนรับคณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่

- นางสาวนรารักษ์ บุตรซา (ประธานกรรมการ)
- นางสาวภัณฑิรา สุขนา (กรรมการ)
- นางอรพรรณ เชื่อดี (กรรมการและเลขานุการ)

 

ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี เทียมเทศ  บุญมาสูงทรง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลการเพิ่มศักยภาพการผลิตให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคนม ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคนมพลกรัง ตำบลพลกรัง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อไทยแบล็ค โคราช บ้านพวงพยอม ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำข้อมูลจากการสำรวจไป “ร่าง” แผนปฏิบัติการการนำ วทน. สู่ภูมิภาค : การเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนม ปี 2564 – 2564 ต่อไป

 วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมและภูมิปัญญาอีสาน เพื่อสร้างคุณค่าและศักยภาพของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมนวัตกรรมอีสาน ชั้น 2 อาคาร 8 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา   โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ทราบ เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการร่วมทุนระหว่าง 2 หน่วยงาน คือ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ซึ่งการประชุมครั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้รับเกียรติจาก คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ นอกจากนั้นยังมีภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานต่างๆ มาเข้าร่วมประชุมด้วย ได้แก่ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เครือข่ายธุรกิจ Biz Club นครราชสีมา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  สำนักงานเกษตรอำเภอคง  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา  บริษัทเบสท์ฟู้ดส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำเภอคง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

Page 1 of 74

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top