Menu

ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10”

วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำทีมโดยท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.อนิวรรต หาสุข พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง ทีมนักวิจัย เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน “การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10” ในหัวข้อ “วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม”ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 82 บทความ และนำผลงานวิจัยประกวดสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 9 ผลงาน มานำเสนอในครั้งนี้ และร่วมจัดบูธนิทรรศการโดยได้รับความสนใจในการเยี่ยมชมบูธเป็นอย่างดี

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top