Menu

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2562 งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ครั้งที่ 1) เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agricultural Practices : GAP) ณ “@ View Share Farm” ต.วังหมี และ “รักจังฟาร์ม” ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agricultural Practices : GAP) การผลิตพืชอินทรีย์ และการตลาด เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ให้ตนเอง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ได้แก่ นางสาวพรภิมล ศรีเพิ่ม , นายวรเชษฐ์ จันชู และนายสุรสิทธิ์ วารีย์ ให้เกียตริมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และเหมาะสม (Good Agricultural Practices : GAP) และการผลิตพืชอินทรีย์ และได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรจากสาขาวิชาการตลาด สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง และอาจารย์ปุริม หนุนนัด ให้ความรู้ เรื่อง การตลาด และได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก “รักจังฟาร์ม” ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดย คุณฐิวรรณี กันหามาลา ในการให้ความรู้ เรื่อง วิธีการปลูกเมล่อน

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top