Print this page

ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เข้าเยี่ยมชมบูธในงานเพื่อนพึ่งภาฯ

ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าเยี่ยมชมบูธ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในงานเพื่อนพึ่งภาฯ