Menu

เข้าร่วมกิจกรรม Reflection ผลการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมาของการทำงานของโครงการนวัตกรรมและภูมิปัญญาอีสาน

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้นำทีมนักวิจัยโครงการเพื่อสร้างคุณค่าและศักยภาพของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรม Reflection ผลการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมาของการทำงานของโครงการ ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ในกิจกรรมดังกล่าวได้ร่วมกันทำการสะท้อนผลการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมาของการทำงาน ใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับโครงการวิจัย (นักวิจัย) ระดับการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (ผู้บริหารงานวิจัย) และระดับการบริหารจัดการกลางในการทำงานเครือข่าย โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ (ผู้อำนวยการศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร) ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา (ผู้อำนวยการภารกิจธรรมาภิบาลงบประมาณกลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณ) และคุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช (นักวิชาการอิสระ) ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการสะท้อนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการ รวมทั้งได้ให้ทิศทางการดำเนินโครงการในระยะต่อไปด้วย

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top