Menu

ประชุมนำเสนอความก้าวหน้าระยะ 10 เดือน ของโครงการนวัตกรรมและภูมิปัญญาอีสานเพื่อสร้างคุณค่าและศักยภาพของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้นำทีมนักวิจัยโครงการนวัตกรรมและภูมิปัญญาอีสานเพื่อสร้างคุณค่าและศักยภาพของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมนำเสนอความก้าวหน้าระยะ 10 เดือน ของโครงการ ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง (Program based Research ) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง โดยผู้ทรงคุณวุฒิในที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ รวมถึงแนวทางการดำเนินโครงการในระยะต่อไป นอกจากนั้นในงานยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่งด้วย

 

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top