Menu

สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันพุธ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา 2561 จากคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย และ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านสำหรับข้อเสนอแนะและคำแนะนำ เพื่อนำไปปรับแก้ไขในการดำเนินกิจกรรม 7 ส ต่อไป
 
การตรวจประเมินในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการ ฯ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1.นางสาวระวิสุดา  นารี   จากสำนักส่งเสิรมวิชาการและงานทะเบียน (ประธาน)
2.นางสาวสุกัญญา  ถึงอินทร์   จากกองคลัง (กรรมการ)
3.นางผกา  มั่นดี   จากกองพัฒานักศึกษา (กรรมการและเลขานุการ)
 

Last modified on วันพุธ, 10 ตุลาคม 2561 13:55

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top