Menu

จัดโครงการบริการความรู้สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561กิจกรรมที่ 3

งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ได้จัดโครงการบริการความรู้สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561กิจกรรมที่ 3 ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 6กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมภูมิปัญญาอีสาน ชั้น 2 อาคาร 8 สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม

การปฏิบัติงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิตของโครงการที่ได้รับการจัดสรรทุนในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชน ภายใต้โครงการบริการความรู้สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 
 

Last modified on วันพุธ, 17 ตุลาคม 2561 21:32

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top