Print this page

ขอแสดงความยินดีในรางวัล Special Prize 2018 กับ ผศ.วรุณทิพย์ ฉัตรจุฑามณี

          ขอแสดงความยินดีในรางวัล Special Prize 2018 กับ ผศ.วรุณทิพย์ ฉัตรจุฑามณี 

จากงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชมงคลครั้งที่10 และประชุมระดับนานาชาติครั้งที่ 9 
ณ โรงแรมเรือรัษฏา ระหว่างวันที่1-3 สค. 2561

#rmutcon2018
#SpecialPrize2018

Last modified on วันพุธ, 17 ตุลาคม 2561 21:34