Menu

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมที่ 1 สำรวจความต้องการ

          งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น โดยแบ่งกิจกรรมดำเนินงานออกเป็น 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 สำรวจความต้องการ กิจรรมที่ 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่คนพิการ และกิจกรรมที่ 3 ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน

          โดยในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 งานบริการวิชาการ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 สำรวจความต้องการ ณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลความต้องการแก่กลุ่มผู้พิการ และสอบถามถึงปัญหาด้านต่าง ๆ ที่ผู้พิการต้องการความช่วยเหลือ เพื่อที่ทางมหาวิทยาลัยจะได้ให้ความช่วยเหลือในด้านวิชาการต่าง ๆ ได้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้พิการ

 

Last modified on วันพฤหัสบดี, 26 กรกฎาคม 2561 13:59

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top