Menu

ภาพกิจกรรมแผนพัฒนาหมู่บ้านแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ณ บ้านใหม่ปฏิรูป ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมาภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา อ.ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา (กิจกรรมที่ 3 จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน) ครั้งที่ 1

          ในวันเสาร์ที่ 14 ก.ค.2561 งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม บุญญานุสิทธิ์ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการผังเมือง และบุคลากรงานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ณ บ้านใหม่ปฏิรูป ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา อ.ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา (กิจกรรมที่ 3 จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน) ครั้งที่ 1

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top