Menu

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมภูมิปัญญาอีสาน ชั้น ๒ อาคาร ๘

          การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 2 / ๒๕๖๑ 
วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมภูมิปัญญาอีสาน ชั้น ๒ อาคาร ๘ สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

Last modified on วันศุกร์, 11 พฤษภาคม 2561 14:43

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top