Menu

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 8 – 9 พฤษภาคม 2561

          ในระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561 งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน นำโดย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมกับ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนจากอำเภอชุมพวง และตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  ดำเนินการลงพื้นที่ ณ หมู่บ้านหนองหลัก ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา, บ้านใหม่ปฏิรูป และบ้านใหม่พัฒนา ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเข้าสำรวจและเตรียมความในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้

          1. กิจกรรมปรับกระบวนทัศน์วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตถ่านชีวมวลจากเหง้ามันสำปะหลังและส่งเสริมความรู้ด้านการตลาด

          3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตร

          4. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำเกษตรอินทรีย์

Last modified on วันจันทร์, 28 พฤษภาคม 2561 14:32

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top