Menu

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ารับการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ารับการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 จากคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านสำหรับข้อเสนอแนะและคำแนะนำเพื่อนำไปปรับแก้ไขในการดำเนินการต่อไป โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการ ฯ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1.นางจิราภรณ์ สายเชื้อ จากสำนักงานบริหารสินทรัพย์ ประธาน
2.นางสาวกัญญาภัทร ชูพุทธพงษ์ จากสำนักวิทยบริการ ฯ กรรมการ (ติดภารกิจ)
3.นางนพวรรณ แผนกลาง จากกองกลาง กรรมการและเลขานุการ

 

Last modified on วันจันทร์, 30 เมษายน 2561 15:08

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top