Menu

สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่สำรวจ ทบทวนข้อมูลตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม (กชช.2ค)

ในระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และบุคลากรงานบริการวิชาการ เข้าปรึกษาหารือ กับนายอำเภอชุมพวง พัฒนาการอำเภอชุมพวง พัฒนากรตำบล ผู้นำชุมชน พร้อมลงพื้นที่สำรวจ ทบทวนข้อมูลตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม (กชช.2ค) วิเคราะห์ชุมชนเบื้องต้น สำรวจข้อมูลด้านอาชีพ ปัญหาของชุมชน เพื่อกำหนดกิจกรรม แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 ในเขตพื้นที่อำเภอชุมพวง จำนวน 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
1. หมู่บ้านหนองหลัก ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
2. หมู่บ้านใหม่ปฏิรูป ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
3. หมู่บ้านใหม่พัฒนา ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top