Menu

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ได้จัดโครงการ “ประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย” ครั้งที่ 1/2561

     ในระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ได้จัดโครงการ “ประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย” ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องปริ๊นเซส 2 - 4 โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โคราช และศึกษาดูงาน ณ ชุมชนบ้านศาลา ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดย ดร.อนิวรรต  หาสุข  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  พราหมณพันธุ์ ประธานคณะทำงานบริหารเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย เป็นประธานดำเนินการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีผู้บริหาร บุคลากรที่เป็นสมาชิกเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย จำนวน 19 แห่ง เข้าร่วมในโครงการในครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด และร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านบริการวิชาการภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top