Menu

โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

     ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  เยรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุมหารือกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน สถาบันบริการวิชาการ แห่ง มทร.อีสาน อพ.สธ. โครงการจัดตั้งสถาบันระบบราง แห่ง มทร.อีสาน และโครงการจัดตั้งอุตสาหกรรมการบิน แห่ง มทร.อีสาน เพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมภูมิปัญญาอีสาน อาคาร 8 ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อ บูรณาการการขับเคลื่อนโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายลงพื้นที่ในระดับหมู่บ้านร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ พัฒนาแก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง และสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top