Menu

ทีมงาน Engagement Thailand เข้าเก็บข้อมูลโครงการประเมินพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand)

     ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ทีมงาน Engagement Thailand เข้าเก็บข้อมูลโครงการประเมินพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand) ณ ห้องประชุม ภูมิปัญญาอีสาน อาคาร 8 ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน นครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานตามหลักการของพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ประเมินการขับเคลื่อนเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม โดยมีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ดังนี้

1. ตัวแทนผู้บริหาร ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  เยรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

2. ตัวแทนบุคลากรสายวิชาการ ผศ.ดร.ไกรสิทธิ  วสุเพ็ญ , ผศ.ดุษฏี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง และ ดร.พลเทพ  เวงสูงเนิน

3. ตัวแทนนักษาศึกษา

ฐานข้อมูลสากลCounter for all visitors: web
analytics
loader
No events found
Go to top